TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM ( EVN ) LÀM VIỆC VỚI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM ( VAMI ) VỀ VIỆC ĐƯA CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ LẮP MÁY TRONG NƯỚC THAM GIA DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG TRẠCH I

Sáng ngày 7-8-2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam( EVN) làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) bàn về triển khai Dự án Nhiệt Điện Quảng Trạnh I, với mục tiêu tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tham gia Dự án, song bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả của Dự án.

EVN LÀM VIỆC VỚI VAMI VỀ VIỆC ĐƯA CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ LẮP MÁY TRONG NƯỚC 

THAM GIA DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG TRẠCH I

 

Buổi làm việc giữa VAMI với EVN chủ thầu dự án nhiệt điện Quảng Trạch I 

        Sáng ngày 7-8-2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam( EVN) làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) bàn về triển khai Dự án Nhiệt Điện Quảng  Trạnh I,  với mục tiêu tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tham gia Dự án, song bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả của Dự án.