HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI, LẦN THỨ 2, NHIỆM KỲ IV NĂM 2018

Ngày 21/12/2108, tại Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME), Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị Hội đồng Hiệp hội” lần thứ 2, nhiệm kỳ IV. Tới dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Phó chủ tịch,các Ủy viên và thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam.

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI, LẦN THỨ 2, NHIỆM KỲ IV NĂM 2018

           Ngày 21/12/2108, tại Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME), Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị Hội đồng Hiệp hội” lần thứ 2, nhiệm kỳ IV. Tới dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Phó chủ tịch,các Ủy viên và thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam.


HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI, LẦN THỨ 2, NHIỆM KỲ IV NĂM 2018