TRÍCH THAM LUẬN VỀ CƠ KHÍ VIỆT NAM / EXCERPTS FROM THE SPEECH ON VIETNAMESE MECHANICAL INDUSTRY

Mr. Đào Phan Long, Chủ tịch VAMI.