MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 2, NHIỆM KỲ IV CỦA HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI VAMI / DISCUSSIONS AT VAMI'S SECOND MEETING OF THE FOURTH TERM

Mr. Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng Ban thư kí và Pháp chế VAMI.