HỘI THẢO GIỮA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM VÀ PHÒNG THƯƠNG MẠI – CÔNG NGHIỆP NAM THURINGIA (CHLB ĐỨC)

Ngày 9/04/2019, Tại khách sạn Hilton Opera, Phòng Thương mại – Công nghiệp Nam Thuringia – CHLB Đức đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam tổ chức Hội thảo kế nối các Doanh nghiệp của CHLB Đức hoạt động trong lĩnh vực Cơ khí với các Doanh nghiệp thành viên VAMI.


          Ngày 9/04/2019, Tại khách sạn Hilton Opera, Phòng Thương mại – Công nghiệp Nam Thuringia – CHLB Đức đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam tổ chức Hội thảo kế nối các Doanh nghiệp của CHLB Đức hoạt động trong lĩnh vực Cơ khí với các Doanh nghiệp thành viên VAMI.


Hội thảo giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí việt nam và Phòng Thương mại – Công nghiệp Nam Thuringia (CHLB Đức)