CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY THÔNG MINH, NÂNG CAO TỶ LỆ NỘI HÓA / TRUONG HAIR AUTOMOBILE JOINT STOCK COMPANY INVESTMENT IN BUILDING A SMART FACTORY, IMPROVING THE LOCALIZATION RATE

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI