HỘI NGHỊ: "THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO VIỆT NAM"/ CONFERENCE: 'CURRENT SITUATIONS AND SOLUTIONS TO PROMOTE VIETNAM'S MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY"

TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ ĐỜI SỐNG