ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                         =========

Điều lệ

Hiệp hội Doanh nghiệp

Cơ khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2001

Điều lệ

Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí việt Nam

-----------------------------------

Chương I

Tên Gọi, Tôn chỉ, mục đích

Điều 1: Hiệp hội có tên đầy đủ là Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam. Tên gọi tắt là Hiệp hội cơ khí, tên tiếng Anh là: Vietnam Association of Mechanical Industry, viết tắt là: VAMI.

Điều 2: Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam là tổ chức tự nguyện, phi Chính phủ của các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thuộc tất cả các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực cơ khí trên lãnh thổ Việt Nam.

Mục đích của Hiệp hội nhằm tạo nên sự hợp tác, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp cơ khí trong nước để thúc đẩy doanh nghiệp cơ khí phát triển và bảo vệ quyền lợi của hội viên trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Điều 3: Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam hoạt động theo pháp luật nhà nước Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản Hội, ngoại tệ tại ngân hàng, có tài sản riêng và tài chính riêng.

Trụ sở chính của Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đóng tại Hà Nội và có thể thành lập văn phòng đại diện ở một số địa phương theo quy định của pháp luật.

Chương II

Nhiệm vụ của Hiệp hội

Điều 4: Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Hiệp hội tổ chức liên kết tập hợp mọi thành phần kinh tế nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để thống nhất ý chí hành động trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển ngành công nghiệp cơ khí đẩy nhanh phát triển CNH-HĐH.

2. Thường xuyên phối hợp với Hội KHKT cơ khí Việt Nam để tham gia tư vấn cho nhà nước về chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, về chủ trương, chính sách, các biện pháp khuyến khích phát triển công nghiệp, bảo vệ thị trường trong nước và ứng dụng các công nghệ tiên tiến của ngành cơ khí ở Việt Nam. Báo cáo, trao đổi với cơ quan nhà nước những vấn đề có liên quan đến phát triển ngành cơ khí.

3. Phối hợp tổ chức các hoạt động trong hợp tác sản xuất và liên kết kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ giữa sản xuất, nghiên cứu, đào tạo trong nước và nước ngoài với Hội viên để thúc đẩy phát triển có hiệu quả ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam theo định hướng chiến lược do nhà nước đề ra.

4. Làm đầu mối thúc đẩy chuyên môn hoá và hợp tác hoá giữa các hội viên, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong kinh doanh, mua bán sản phẩm, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng của mọi hội viên, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của các dự án sản xuất, các dự án đầu tư công nghiệp trong toàn quốc.

5. Quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế cùng lĩnh vực trên thế giới theo quy định của pháp luật; khuyến khích và tạo điều kiện để các hội viên gặp gỡ, trao đổi và hợp tác với các tổ chức công nghiệp cơ khí nước ngoài. Tập hợp ý kiến hội viên đưa ra chương trình nội dung phù hợp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp cơ khí hợp tác có hiệu quả.

6. Tổ chức cung cấp thông tin, tư vấn trong các lĩnh vực liên quan công nghiệp cơ khí, giúp các hội viên của Hiệp hội trong việc tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, khảo sát thị trường trong và ngoài nước.

7. Trong khuôn khổ và  khả năng cho phép, góp ý kiến, tư vấn để giúp các hội viên giải quyết khó khăn vướng mắc, hoà giải những xung đột trong sản xuất kinh doanh.

Chương III

Hội viên

Điều 5: Các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ hoạt động thuộc lĩnh vực cơ khí, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập đều có thể là hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam.

Điều 6: Hội viên của Hiệp hội

- Hội viên chính thức gồm các doanh nghiệp cơ khí thuộc các thành phần kinh tế có pháp nhân, đơn vị kinh tế, nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ hoạt động thuộc lĩnh vực cơ khí tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hiệp hội, đóng lệ phí, được Thường trực Hiệp hội công nhận.

- Hội viên liên kết là những doanh nghiệp, các doanh nhân, cá nhân không có điều kiện tham gia hội viên chính thức, có khả năng tạo điều kiện giúp Hiệp hội hoặc có nguyện vọng liên kết, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện có đơn xin gia nhập, được Thường trực Hiệp hội công nhận.

Hội viên liên kết không được tham gia ứng cử, đề cử vào Ban lãnh đạo của Hiệp hội và không được biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.

Điều 7: Nghĩa vụ của hội viên

1. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ, quy chế, Nghị quyết và chương trình của Hiệp hội.

2. Đóng hội phí gia nhập, lệ phí hàng năm và góp quỹ cho Hiệp hội theo quy định đã được Ban chấp hành thông qua.

3. Chấp hành tốt chế độ báo cáo thông tin khi có yêu cầu.

Điều 8: Quyền lợi của hội viên:

1. Được nhận các thông tin kinh tế kỹ thuật, được tham gia hội thảo, tham quan, tập huấn về kỹ thuật nghiệp vụ quản lý do Hiệp hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

2. Được tham gia ứng cử, bầu cử vào các chức vụ lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (trừ hội viên liên kết)

3. Được khen thưởng về thành tích sản xuất kinh doanh và những đóng góp xây dựng Hiệp hội, được ra khỏi Hiệp hội, nhưng phải có đơn trước 3 tháng gửi Hội đồng Hiệp hội và phải đóng đủ hội phí của năm cuối cùng.

4. Được Hiệp hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng trong sản xuất kinh doanh, được Hiệp hội giới thiệu với các đối tác để thảo luận và ký hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi để tăng khả năng liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước.

5. Được đề xuất ý kiến, yêu cầu Hiệp hội thay mặt doanh nghiệp đề nghị cơ quan Nhà nước về cơ chế chính sách có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm lợi ích chính đáng của hội viên.

Chương IV

Tổ chức của Hiệp hội

Điều 9: Tổ chức của Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam gồm:

- Đại hội toàn thể.

- Hội đồng Hiệp hội, Ban Thường trực và văn phòng Hiệp hội.

- Ban kiểm tra.

- Các Ban chuyên môn.

- Các Chi hội trực thuộc Hội đồng.

Điều 10: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội là Đại biểu toàn thể, 5 năm họp một lần. Hội nghị toàn thể có thể mỗi năm tổ chức họp một lần. Trong trường hợp đặc biệt, khi có yêu cầu của Chủ tịch hoặc 2/3 số uỷ viên Hội đồng hoặc 2/3 số hội viên yêu cầu, Hội đồng Hiệp hội có thể triệu tập cuộc họp bất thường.

Điều 11: Đại hội toàn thể có nhiệm vụ:

1. Thông qua các báo cáo nhiệm kỳ về hoạt động của Hiệp hội và của Hội đồng là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội giữa 2 kỳ Đại hội.

2. Quyết định phương hướng chương trình hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ tới.

3. Xem xét và thông qua báo cáo tài chính của Hiệp hội.

4. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

5. Quyết định số lượng uỷ viên Hội đồng và Ban kiểm tra. Bầu Hội đồng và Ban kiểm tra, giải quyết các việc cấp bách khác của Hiệp hội.

Điều 12: Đại hội quyết định theo nguyên tắc đa số đối với những vấn đề quan trọng như sửa đổi, bổ sung Điều lệ, giải thể Hiệp hội, bầu cử Hội đồng, Ban kiểm tra, các Nghị quyết Đại hội phải được ít nhất 2/3 số đại biểu tán thành mới hợp lệ.

Điều 13: Giữa 2 kỳ Đại hội, cơ quan cao nhất của Hiệp hội là Hội đồng Hiệp hội, các uỷ viên Hội đồng được bầu từ những người đại diện có thẩm quyền chính thức do các tổ chức thành viên.

Giữa 2 kỳ Đại hội, nếu cần thiết phải bổ sung, thay thế số uỷ viên hội đồng cũng cần 2/3 số phiếu của các uỷ viên Hội đồng tán thành.

Điều 14: Hội đồng Hiệp hội 6 tháng họp một lần. Khi có ít nhất 1/2 số uỷ viên yêu cầu, Hội đồng có thể nhóm họp bất thường.

Nhiệm vụ của Hội đồng Hiệp hội là:

1. Bầu các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội: Ch~~ủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng Ban kiểm tra.

2. Xây dựng, ban hành các quy chế, nội quy làm việc của Hiệp hội, của Hội đồng và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

3. Quyết định mọi hoạt động của Hiệp hội theo Nghị quyết của Đại hội.

4. Xét kết nạp và bãi miễn tư cách hội viên.

5. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các Chương trình hoạt động, quy định mức hội phí xin gia nhập ban đầu và hội phí thường niên để tạo quỹ tài chính cho Hiệp hội hoạt động.

6. Quyết định triệu tập Đại hội và Hội nghị toàn thể, thông qua các vấn đề cần thiết nhất liên quan đến Hiệp hội.

Điều 15: Ban Thường trực Hội đồng: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký.

Giữa hai kỳ họp Hội đồng, Ban Thường trực có trách nhiệm thay mặt Hiệp hội và Hội đồng quan hệ đối nội, đối ngoại, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội toàn thể và chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

Ban Thường trực định kỳ tháng họp một lần, ngoài ra theo công việc có thể họp bất thường.

Điều 16: Chủ tịch Hiệp hội có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Đại diện chính thức cho Hiệp hội trước pháp luật.

2. Tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đại hội.

3. Chỉ đạo, chuẩn bị nội dung, triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Hội đồng và  Ban Thường trực.

4. Lãnh đạo các tổ chức trực thuộc thuộc Hiệp hội, thực hiện các chức năng mà Hiệp hội giao cho.

5. Quyết định thành lập hoặc giải thể các tổ chức của Hiệp hội theo quy định của Pháp luật. Bổ nhiệm và bãi miễn các chức danh lãnh đạo của các tổ chức trực thuộc.

Điều 17: Các phó chủ tịch giúp Chủ tịch lãnh đạo từng mặt công tác của Hiệp hội, các trách nhiệm và quyền hạn trong phạm vi được phân công. Khi Chủ tịch vắng mặt sẽ chỉ định một Phó chủ tịch thay mặt, thực hiện những nhiệm vụ của Chủ tịch.

Điều 18: Tổng thư ký là người thay mặt Ban Thường trực và được sự uỷ nhiệm của Chủ tịch điều hành các công việc của Hiệp hội giữa các kỳ họp, chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành công việc hàng ngày của các Ban chuyên môn, văn phòng Hiệp hội. Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hiệp hội, quản lý tài sản và tài chính của Hiệp hội.

Điều 19: Tuỳ theo yêu cầu phát triển trong hoạt động của Hiệp hội, Hội đồng Hiệp hội sẽ quyết định số lượng các ban chuyên môn của Hiệp hội như sau:

- Văn phòng thường trực.

- Ban kiểm tra.

- Ban Chính sách và đối ngoại.

- Ban Thông tin và thị trường.

- Ban khoa học công nghệ và hợp tác sản xuất.

- Trung tâm tư vấn và đầu tư ngành cơ khí.

- Trung tâm đào tạo cán bộ, quản lý và nâng cao tay nghề.

Việc thành lập các đơn vị trực thuộc Hiệp hội có pháp nhân phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các đơn vị trên là uỷ viên của Hội đồng do Chủ tịch bổ nhiệm và thông qua Ban thường trực.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, chương trình, kế hoạch, điều kiện, phương tiện và chế độ hoạt động của các Ban chuyên môn do Hội đồng Hiệp hội quy định theo đề nghị của trưởng ban và Tổng thư ký của Hiệp hội.

Chương V

Tài chính Hiệp hội

Điều 20: Năm tài chính của Hiệp hội bắt đầu từ 1 tháng 01 và kết thúc vào 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Hiệp hội được Hội đồng thông qua hàng năm.

Điều 21: Hoạt động tài chính của Hiệp hội do Đại hội quy định những nguyên tắc lớn và Hội đồng Hiệp hội ấn định mức thu chi hàng năm, đảm bảo tự trang trải theo đúng quy chế của Hiệp hội và quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 22: Các nguồn thu của Hiệp hội

1. Tiền hội phí gồm hội phí xin gia nhập Hiệp hội là 1.000.000 đồng/lần và hội phí thường niên chia làm 3 mức: Tổng công ty là 2 triệu/năm, doanh nghiệp độc lập là 1 triệu/năm, doanh nghiệp nhỏ 500.000/năm.

2. Tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước theo quy định của pháp luật.

3. Tiền thu được từ các hoạt động nghiên cứu, dịch vụ của các tổ chức trực thuộc Hiệp hội (nếu có).

4. Tiền trợ cấp của nhà nước (nếu có).

Trong quá trình tổ chức các hoạt động, Hiệp hội sẽ hình thành nguồn kinh phí do các đơn vị trực thuộc trích nộp để hỗ trợ cho:

+ Công tác nghiên cứu khoa học.

+ ứng dụng sáng tạo các sản phẩm cơ khí đạt chất lượng cao.

+ Tổ chức các giải thưởng cho các kỳ thi sản phẩm cơ khí.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn và các rủi ro khác.

Điều 23: Các khoản thu, chi thường xuyên từ quỹ của Hiệp hội đều do Tổng thư ký chỉ đạo thực hiện. Văn phòng chuẩn bị dự toán cụ thể, báo cáo thường trực phê duyệt một lần về nguyên tắc để thực hiện. Những thu chi lớn bất thường của Hiệp hội phải thông qua Thường trực hoặc toàn thể Hội đồng trước khi thực hiện.

Chương VI

Khen thưởng và kỷ luật

Điều 24: Những hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cơ khí hay trong công tác Hiệp hội sẽ được Hiệp hội khen thưởng và có thể được Hiệp hội đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 25: Hội viên, uỷ viên Ban chấp thành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra của Hiệp hội, có hành động trái với Nghị quyết và Điều lệ của Hiệp hội, làm tổn thương đến danh dự, uy tín của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng, không đóng hội phí đầy đủ hàng năm, tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ để giáo dục, phê bình, khiển trách, khai trừ khỏi Hiệp  hội hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương VII

Sửa đổi điều lệ và giải thể Hiệp hội

Điều 26: Chỉ có đại hội toàn thể Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam mới có quyền sửa đổi Điều lệ của Hiệp hội. Việc sửa đổi Điều lệ phải được 2/3 số đại biểu tán thành mới có hiệu lực thi hành.

Điều 27: Hiệp hội chỉ ngừng hoạt động hoặc giải thể khi có:

- Quyết nghị ngừng hoạt động hay giải thể của Đại hội toàn thể Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam.

- Quyết định chấm dứt hoạt động của cơ quan cấp giấy phép thành lập Hiệp hội.

- Mọi thủ tục giải thể sẽ phải tiến hành theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 28: Bản Điều lệ của Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam gồm VII chương, 28 điều, đã được Đại hội toàn thể lần thứ nhất của Hiệp hội họp tại Hà nội ngày 17 tháng 11 năm 2002 thông qua và có hiệu lực khi đã được Bộ nội vụ phê duyệt./.

                                               

                                                    Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam

 

           

Socialist republic of vietnam

Independence-Freedom-Happiness

                                         =========

Charter of vietnam association of
mechanical industry

Hanoi, November 17 th 2001

Regulation

Vietnam Association of Mechanical Industry

-----------------

Chapter I

Name, principle and purpose

Article 1: The full name of Association is Vietnam Association of Mechanical Industry. The abbreviated name is Mechanical Association and in English is: Vietnam Association of Mechanical Industry, and it is abbreviated: VAMI.

Article 2: The Vietnam Association of Mechanical Industry is a volunteering and non-governmental organization of the enterprise having legal status of all the economic sectors operating on the mechanical field of Vietnam territory.

Article 3: Vietnam Association of Mechanical Industry operates under the Law of Vietnam State with its legal, own seal, local and foreign currency accounts in bank and it has it own property and capital.

The head office of the Vietnam Association of Mechanical Industry is in hanoi and it can establish it own representative office in areas under regulation of the Law.

Chapter II

Duty of the association

Article 4: Vietnam Association of Mechanical Industry has the following duties and authorities:

1. The Association organize, unite and gather all the economic sectors to support each other in manufacturing and doing businesses and services to unify the Willingness and action of implementing the Party and State,s purposes and policies about promotion and development the mechanical industry and pushing up industrialization and modernization.

2. The Association always cooperates with the Association of Vietnam Mechanical Technology and Science to take part in advising the State about development strategy, long-term scheme plane, guideline, and policy, encouraging measures to develop industry. Also, the Association cooperates to protect the local market and apply the state of art industry of Vietnam mechanical industry. Moreover, it also exchanges with the State organization about the relevant issues of development of the mechanical industry.

3. Cooperating to organeze activities in cooperating manufacture and associating economy, technology, science and industry between producing, studying and local and foreign training with members to promote development effectively of the Vietnam mechanical industry suitable with strategy supposed by the State.

4. As a clue to grade up professionalzing and organizing into cooperatives between members, exchanging information, business experiences, purchasing and selling products in order to exploit effectively the member,s potential to contribute to improve effectiveness and quality of manufacturing projects and industrial investment projects through the country.

5. Correlating and cooperating with international organization running the same fields over the world-under the Laws regulation; encouraging and creating good condition to meet and exchange between members and collaborate with international mechanical industrial organizations.

6. Organizing and supplying information, advising in the fields relating to mechanical industry, supporting for members of the Association to take part in conferences, workshops, fairs, exhibitions, training, education, excursion, surveying the local and foreign markets.

7. In the limits and allowed capacity to contribute its opinions, advise to help members solve with difficulties and impediments, and moderate conflicts in manufacturing and doing business.

Chapter III

Members

 

Article 5: Enterprises, economic units, research and training organizations, services operating in the mechanical field agreeing regulations of the Association and writing applications spontaneously to take part in the Association all can become member of Vietnam Association of Mechanical Industry.

Article 6: Members of the Association

The official members include mechanical enterprises of the different economic sectors having juridical personality, economic units, research and training organizations, services operating in the mechanical field agreeing regulations of the Association and writing applications spontaneously to take part in the Association and contributing fees will usualy recognized by the Association.

The associating members are enterprises, businessmen, individuals not taking part in as an official member that can create good contribution to help the Association or want to associate with or agree the regulations of the Association and writing applications spontaneously will be recognized by the Assotiation.

The associating members will not  allowed to take part in as a candidate to be elected into the Leading Board of the Association and not to be voted the Association issues.

Article 7: Responsibility of the Members

1. Fully comply regulations, administrative systems, solutions and operating programs of the Association.

2. Contribute the fees participation, the annual fees and contribute fund for the Association suitable with regulations that were passed by the Association,n executive Board.

3. Obey completely report and information regime if they are required.
Article 8: The rights of the Members

1. Have right to receive the technical and economic information, take part in workshops, excursions, and training about professional skills of management held by the Association or by cooperation.

2. Participate to run for election, voting into the position of theLeading Board of the Vietnam Association of Mechanical Industry ( except for associating members).

3. To be praised about manufacturing and doing business achievements and his/her contribution to build the Association. At the same time, he/she can remove uot of the Association if there is a application submitted before 3 months to the Association Council and pay completely the fees of the final year.

4. To be protected his/her interests legally and properly in doing business and the Association will introduce to partners to disscuss and sign contract, creating good condition to promote doing business ability, cooperating with the local and foreign units.

5. Propose opinions, request the Association to represent his/her enterprise to ask the State orgnization about the relevant policiescreating good condition for manufacturing and doing business activities and ensuring the members, interests.

Chapter IV

the organization of the association

Article 9: The organization of the Vietnam Association of Mechanical Industrial includes:

- The Mass Festival

- The Council of the Association, the Standing Board and The Association Office.

- The Inspecting Board.

- The Professional Boards.

- The branches of the Association

Artical 10: The highest leading organization of the Association is the mass member, leld 5 years per time. This conference may be held once time per year. In the special situation, when it is requested  by the president or two third of the member request, the council of the Association may hold a unusual meeting.

Article 11: The mass conference will have the following duties:

1. Issuing the tern reports about the activities of the Association and the Council is the leading board of the Association between two terms.

2. Deciding orientation, operation program of the association in next legislature.

3. Considering and approving the financial statement of the association.

4. Decision on amendment and revision to the charter of the association.

5. Decision on number of the member of the council and Inspection Committee. Voting the council and inspection commettee and solving other urgent problems of the association.

Article 12: The congress decides according to the majority principle. For important issues such as revision, amendment, charter, dissolving of the association, voting the council, inspection committee, resolutions of the congress must be approved by two third of the delegates to be satisfied.

Article 13: In mid time of 2 congresses, the highest agency of the association is the Association Council, members of the council who are originally legal competent personnel and representatives of the member organization.

In mid time of 2 congresses, if it is necessary to make amendment and revision, modification to number of the council,s member, it is also necessary to gain two third of the council,s members, approval.

Article 14: The association,s council will convene every 6 months. When at least a half of the member make request, the council may convene unusual meeting.

Tasks of the association council are:

1. Voting positions of the leadership of the association: chairman, vice chairman, general secretary, head of inspection committee.

2. Constructing, promulgating regulations and rules on work of the council and association and organizations belonging to the association.

3. Making decision on all operations of the association as per the resolution of the congress.

4. Considering the admission and dismiss ion of members.

5. Building and instructing the implementation of the operation programs, regulating level of membership fee in application for admission and the annual fee level to raise fund for the association.

6. Making decision on convene the Congress and plenary Congress, approving the most necessary issues in relation to the association.

Article 15: The permanent committee of the council, chairman and vice chairmen, general secretary.

In mid time of 2 council,s meeting, the standing committee shall be responsible for representing for the association and council to keep the internal and external relation, implementing resolutions of the plenary meetings and instructing, inspecting al operations of organizations belonging to the association.

The permanent committee will periodically every 6 month organize a meeting, but an unusual meeting may be convened if necessary.

Article 16: Chairman of the association shall be responsible for and having rights as follows:

1. Officially representing for the association before the law.

2. Organizing the implementation of all resolutions of the congress 3. Instructing, preparing content, convening and chairing all meetings of the council and the permanent committee.

3. Instructing, preparing content, convening and chairing all meetings of the council and the permanent committee.

4. Leading organizations dependent to the association, implementing the functions assigned by the association.

5. Decision on establishing or dissolving organizations of the association according to regulations of the law. To nominate and dismiss titles of the leadership of the dependent organizations.

Article 17: Vice Chairmen will assist the Chairman to lead each area of the work of the association, responsibilities and rights within the mandatory works. In case of the absence of the chairman, a vice chairman will be nominated to implement the mandatory works of the chairman.

Article 18: General secretary will represent for the standing committee and being authorized by the chairman to manage all works of the association in all meetings, being responsible for organizing and managing daily works of the expertise committees, office of the association. Preparing contents for meetings of the associations, managing the property and finance of the association.

Article 19: According to requirement for the development in all operation of the association, the association will make decision on number of the profession committees of the association:

- Standing office.

- Inspection committee.

- Policy and extermal affair committee.

- Communication and market committee.

- Technology science and production cooperative committee.

- Center for consulting and investing mechanical.

- Center for training the management personnel and improving the skill.

Establishment of agencies dependent on the association having legal status must be implemented in accordance with legal regulations.

Heads of the above-mentioned agencies are members of the council nominated by the chairman and the approved by the standing committee.

Functions, responsibilities, organization, program, plan, condition, mean and operation regime of the specialist committees shall be regulated by the associations council at the request of the chief of committee and the general secretary.

Chapter 5

Finance of the Association

Article 20: Fiscal year of the association commences on January 1st and completes on December 31st every year. Financial statement of the association shall be approved.

Article 21: Financial activities of the association shall be regulated by the association, in large principals, and the associations council will appoint the annual rates of the revenue and expenditure, securing to self cover all items in accordance with regulations of the association and existing financial management regulations of the state.

Article 22: Revenues sources of the association.

1. Membership fee includes fee for application for the associations membership, which is 1 million VND/time and the annual fee of the membership will be divided into 3 levels: corporation will be 2 million VND/year, independent enterprise will be 1 million per year, small scale enterprise will be 500.000VND/year.

2. Support fees of the organizations and individuals both at home and abroad will be implemented according to the law.

3. Moneys collected from researching activities, services of all organizations belonging to the association.

4. Allowances of the state (if any)

During time of organizing activities, the association will set up the fee sources contributed by the dependent agencies to support the followings:

+ Scientific research.

+ Applying innovations of high quality mechanical products.

+ Organizing prizes awarded in mechanical product competitions.

+ Supporting enterprises facing difficulty due to natural calamity, fire and other risks.

Article 23:

All regular revenues and expenditures from fund of the association shall be instructed to implement. The office will prepare the specific estimates, and submitting the report to the standing committee for approving and implementation. For big and unusual expenditures of the association, they must be approved by the permanent council or the plenary meeting before the implementation.

 

Chapter 6

Rewards and discipline

 

Article 24: Members having the outstanding achievement in the production, researching, applying the mechanical technology or in the association works will be rewarded by the association or the state organizations at request by the association.

Article 25: Members of the association, members of the executive committee, the parmanent committee, inspection committee of the association make actions that are contrast to the resolution and the charter of the association, causing injury to honour, and prestige of the association, absence in a lot of regular activities for many time without persuasive reasons, not paying the annual membership fee, then according to level of severity of the violations to adopt punishment such as education, criticizing, blaming and dismissing out of the association, or making request to the state agencies to solve the violations according to the law.

 

Chapter 7

Amending the chapter and dissolving the association

 

Article 26: Only the plenary meeting of the Vietnam Association of Mechanical Industry will have right to make amendment and revision to the charter of the association. Revision or amendment to the charter must be approved by two third of the delegates to become effective.

Article 27: The association only suspends or dissolves the operation in cases as follows:

The plenary meeting of Vietnam Association of Mechanical Industry makes decision on sucpending or dissolving the operation.

Organization issuing license to establish the association makes decision on stop the operation.

All procedures relating to the dissolving must be implemented in accordance with the states regulations.

Article 28: The charter of Vietnam Association of Mechanical Industry including 7 charters, 28 articles was approved by the 1st Plenary meeting of the nationwide delegate congress held in Hanoi on November 17th 2002 and it has became effective since date being approved by the Ministry of Internal Affairs.

                                                           Vietnam  association

                                                             of Mechanical industry

DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN

Thống kê truy cập

Đang Online 73

Lượt truy cập 732891

          Ẩn
Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Việt Nam
  Là công ty kết nối các doanh nghiệp Cơ khí trong, ngoài nước
Kính mời Quý vị nếu có nhu cầu