4 lĩnh vực Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tìm cơ hội hợp tác với VAMI