CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ QUANG TRUNG.

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI