Chủ tịch VAMI Ông Đào Phan Long đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH MTV Cơ điện và vật liệu nổ 31 (Z131)

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI