Chủ tịch VAMI Ông Đào Phan Long đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH MTV Cơ điện và vật liệu nổ 31 (Z131)