GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 111/2015/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI