HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA CƠ KHÍ CẤP CAO.

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI