Hiệp hội Máy động lực Đông Quảng, Quảng Châu tới làm việc với VAMI