HỘI NGHỊ "TOÀN THỂ THÀNH VIÊN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM LẦN 3 NHIỆM KỲ IV" tại Tp. Hồ Chí Minh