Hội nghị Hội đồng Hiệp hội phiên họp cuối năm 2020