Hội thảo "Công nghệ Ý cho nền kinh tế tuần hoàn và thông minh tại Việt Nam"