Hội thảo về dự thảo Thông tư Ban hành danh mục ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo: Doanh nghiệp cơ khí có hơn 80 ngành, nghề phải thực hiện.

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI