Kiến nghị của VAMI tại hội nghị do Bộ kế hoạch đầu tư tổ chức đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn cho doanh nghiệp do tác động đại dịch Covid-19