MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA VAMI CHO HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI