Ràng buộc cơ chế khiến doanh nghiệp cơ khí thua trên sân nhà