Bài tham luận của Tổng Giám đốc Thaco tại Đại hội Thi đua Yêu nước ngành Công Thương lần thứ III (2020-2025)