Công đoàn Tổng công ty VEAM hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động gặp khó khăn bởi dịch Covid-19

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI