Công ty VMC: Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và tuyên dương các điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2019)

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI