Đào tạo miễn phí, bố trí việc làm cho người thất nghiệp vì Covid-19