Đốt lò thành công Tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1