Đốt lò thành công Tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI