HỘI THẢO TẬP HUẤN "Ứng dụng Phần mềm công nghiệp - Chìa khoá giúp các doanh nghiệp đổi mới, hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi thế cạnh tranh trong CMCN 4.0"

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI