Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 11 – năm 2020 (phần thi thực hành các nghề Tiện, Nguội)

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI