Lắp đặt thành công máy phát tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI