Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI