Máy trợ thở đã được chế tạo thành công bởi nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Điện tử viễn thông - Đại học Điện lực

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI