Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ người nghèo và đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI