Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo 8 tháng đầu năm 2020