Thử áp thành công lò hơi số 1 Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI