Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đón 140 người lao động ở Brunei Darussalam về trở về nước an toàn

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI