Trung tâm điều hành hệ thống năng lượng công nghệ cao và nhà máy thủy điện Vũ Quang khởi công sẽ là động lực phát triển khu vực phía Tây tỉnh Hà Tĩnh.

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI