VEAM công bố Tổng giám đốc và người sở hữu phần vốn nhà nước mới

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI